Raport roczny SA-R za 2015 rok


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
11 BIT STUDIOS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-216Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Modlińska6
(ulica)(numer)
22 250 29 1022 250 29 31
(telefon)(fax)
biuro@11bitstudios.comwww.11bitstudios.com
(e-mail)(www)
1182017282142118036
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska sp. z o.o. Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2015201420152014
Przychody ze sprzedaży22 706 88015 595 9465 426 0373 722 805
Amortyzacja2 468 9062 351 737589 970561 368
Zysk z działalności operacyjnej14 948 77811 189 2013 572 1612 670 900
EBITDA17 417 68413 540 9384 162 1313 232 267
Zysk (strata) brutto15 870 13411 371 7533 792 3282 714 476
Zysk (strata) netto12 755 3719 180 7183 048 0242 191 468
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 849 1577 632 3264 265 2351 821 862
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 890 659)(4 972 959)(690 752)(1 187 062)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 328 0971 243 65978 402296 866
Przepływy pieniężne netto razem15 286 5953 903 0253 652 885931 665
Stan na dzień 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa razem33 895 51621 515 8577 953 8935047 945
Aktywa trwałe7 073 2156 602 0601 659 7951 548 943
Pozostałe aktywa niematerialne6 388 0506 300 7231 499 0141 478 245
Aktywa obrotowe26 822 30114 913 7976 294 0993 499 002
Środki pieniężne 22 930 5877 643 9925 380 8721 793 396
Pasywa razem33 895 51621 515 8577 953 8935 047 945
Kapitał własny29 851 81317 004 8227 005 0013 989 588
Zobowiązania i rezerwy4 043 7034 511 035948 8921 058 357
Zysk na akcję (zł/EURO)5,754,141,370,99
Zysk rozwodniony na akcję (zł/EURO)5,654,061,350,97

Wybrane dane finansowe zawarte w tabelach zostały przeliczone na EURO według poniższych zasad:Pozycje aktywów i pasywów blansu według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski:Kurs na dzień 31 grudnia 2015 roku 4,2615 PLN,Kurs na dzień 31 grudnia 2014 roku 4,2623 PLN.
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.
Kurs za 2015 rok 4,1848 PLN,Kurs za 2014 rok 4,1893 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Pismo Zarzadu.pdf
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci.pdf
Sprawozdanie finansowe.pdf
Lad korporacyjny.pdf
Oswiadczenie Zarzadu.pdf
Opinia i raport.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-21Grzegorz MiechowskiPrezes Zarządu
2016-03-21Bartosz BrzostekCzłonek Zarządu
2016-03-21Przemysław MarszałCzłonek Zarządu
2016-03-21Michał DrozdowskiCzłonek Zarządu

« Powrót