Raport roczny SA-R za 2016 rok


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2015obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2017-03-30
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
11 BIT STUDIOS S.A.Informatyka_inf_
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-472Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bertolta Brechta7
(ulica)(numer)
22 250 29 1022 250 29 31
(telefon)(fax)
biuro@11bitstudios.comwww.11bitstudios.com
(e-mail)(www)
1182017282142118036
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska sp. z o.o. Sp.k
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej ub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 15222 7075 9775 426
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 45514 9493 5323 572
Zysk (strata) brutto14 68315 8703 3563 792
Zysk (strata) netto11 88112 7552 7153 048
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 26517 8493 0324 265
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 485-2 891-1 482-691
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-596328-13678
Przepływy pieniężne netto, razem6 18315 2871 4133 653
Aktywa, razem45 35033 89610 2517 954
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 1364 044709949
Zobowiązania długoterminowe444570100134
Zobowiązania krótkoterminowe2 6923 473608815
Kapitał własny42 21429 8529 5427 005
Kapitał zakładowy2222225052
Liczba akcji (w szt.)2 2172 2172 2172 217
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)5,365,751,221,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,195,651,191,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,0413,474,353,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)18,4613,244,223,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

2016
 
KURS EUR RZIS, CF
4,3757
KURS EUR BILANS
4,4240
2015
 
KURS EUR RZIS, CF
4,1848
KURS EUR BILANS
4,2615

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Raport roczny 2016.pdfRaport roczny za 2016 rok

« Powrót